رشد ۷۰ هزار واحدی شاخص بورس


رشد ۷۰ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی، ۷۰ هزار و ۲۸۵واحد رشد را به ثبت رسانده است.

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی تعداد ۲۸۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۸۲۹ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال در ۲۰ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۸۵۵ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۲۰۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون سهم به ارزش ۴۵۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال در ۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۶۱۹ نوبت در بازار اول؛ ۸۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون سهم به ارزش ۳۱۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال در ۱۰ میلیون و ۷ هزار و ۶۷۴ نوبت در بازار دوم؛ ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار برگه به ارزش ۱۶ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال در ۶ هزار و ۵۷۳ نوبت در بازار بدهی، ۱۳۲ میلیون و ۷۹۰ هزار قرارداد به ارزش ۴۶۶ میلیارد ریال در ۲۵ هزار و ۸۳۰ نوبت در بازار مشتقه و ۳ میلیارد و ۸۶۶ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال در ۱۴۸ هزار و ۱۵۹ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی، ۷۰ هزار و ۲۸۵واحد رشد را به ثبت رسانده است.

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی تعداد ۲۸۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۸۲۹ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال در ۲۰ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۸۵۵ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۲۰۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون سهم به ارزش ۴۵۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال در ۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۶۱۹ نوبت در بازار اول؛ ۸۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون سهم به ارزش ۳۱۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال در ۱۰ میلیون و ۷ هزار و ۶۷۴ نوبت در بازار دوم؛ ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار برگه به ارزش ۱۶ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال در ۶ هزار و ۵۷۳ نوبت در بازار بدهی، ۱۳۲ میلیون و ۷۹۰ هزار قرارداد به ارزش ۴۶۶ میلیارد ریال در ۲۵ هزار و ۸۳۰ نوبت در بازار مشتقه و ۳ میلیارد و ۸۶۶ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال در ۱۴۸ هزار و ۱۵۹ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است تاکنون ۶۹ هزار و ۹۱۹و احد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۲۴۸ هزار و ۹۴۴و احد رسیده و با ۷۰ هزار و ۲۸۵ واحد افزایش، رشد ۳۹.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۵۰ هزار و ۳۵۶و احد و شاخص بازار دوم با رشد ۱۴۶ هزار و ۴۴۴و احدی به ترتیب ۳۷.۶ و ۴۲.۴ درصد افزایش داشته‌اند.
شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است تاکنون ۶۹ هزار و ۹۱۹و احد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۲۴۸ هزار و ۹۴۴و احد رسیده و با ۷۰ هزار و ۲۸۵ واحد افزایش، رشد ۳۹.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۵۰ هزار و ۳۵۶و احد و شاخص بازار دوم با رشد ۱۴۶ هزار و ۴۴۴و احدی به ترتیب ۳۷.۶ و ۴۲.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵