گستره کسب و کار


قطعات و تجهیزات خودرو

قطعات و تجهیزات خودرو

صنعت قطعات و تجهیزات خودرو در ایران حدود 1200شرکت را در بر میگیرد که به تولید، واردات و صادرات قطعات و تجهیزات خودرو میپردازند. این قطعات و تجهیزات در دو گروه اصلی قابل تقسیم بندی هستند:
1) تجهیزات و قطعات اصل و اولیه(برای تولید خودروها)
2) تجهیزات و قطعات پس از عرضه به بازار(برای تعمیر و بازسازی خودروها)